Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009 (Məlumatlandırıcı və analitik bülleten)

İlk sayı dərc olunan “Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009” məlumat və analitik icmalında otən il olkə iqtisadiyyatında baş vermiş keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri, inkişaf meylləri təhlil edilib. İcmal Azərbaycan və ingilis dillərində çap olunur. Rəsmi statistik məlumat və İTM-in alternativ hesablamaları nəşrin əsas mənbələrini təşkil edir. İcmal dörd bolmədən ibarətdir. Birinci bolmədə əsas makroiqtisadi gostəricilərin (ümumi daxili məhsul, investisiyalar, xarici ticarət), ikinci bolmədə isə otən ilin dovlət budcəsinin icrasi vəziyyətinin, Mərkəzi Bankın pul siyasətinin, habelə bank sektorunun, qiymətli kağızlar və sığorta bazarının, məzənnə siyasətinin təhlili verilib. Üçüncü bolmədə kənd təsərrufatı və sənaye sektorunun inkişaf meylləri və problemlərinə ətraflı nəzər salınıb. Nəhayət, dördüncü bolmədə 2010-cu ilin dovlət budcəsinin gəlir və xərclərinin və inflya siyanın proqnoz gostəricilərindən geniş bəhs olunub.

Kitab tam fayl şəklində